Aviso legal, Política de privacidade e Protección de Datos

AVISO LEGAL

 1. TITULARIDADE E IDENTIDADE DESTE SITIO WEB

Osil.info é un dominio cuxa titularidade e contidos pertencen e están xestionados por:

GARHERVE S.L.
NIF:            B-32215329
Dir. postal: Periódico O SIL – Apartado de correos nº 73
32300 – O Barco de Valdeorras (Ourense)
Teléfono:   988347012
Fax:           988347287
e-mail:      redaccion@osil.info

 1. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

As condicións aquí expresadas teñen por obxecto regular o uso deste sitio de internet que GARHERVE S.L., en adiante OSIL.INFO, pon á disposición do público.

O uso desta web por un terceiro atribúelle a condición de USUARIO e supón a aceptación plena por este usuario de todas e cada unha das condicións expresadas neste Aviso Legal.

Algúns servizos dos que se poidan ofertar a través desta Web poderán estar rexidos por unhas condicións particulares propias, que en función do mesmo, substitúen, complementan e/ou modifican as presentes condicións e das cales o usuario recibirá cumprida información.

 1. PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os contidos despregados na website www.osil.info sonpropiedade intelectual e industrial da empresa editora GARHERVE S.L. Por contidos enténdense todos os textos, fotografías, gráficos, ilustracións, deseños, logos e deseños das páxinas. Queda terminantemente prohibida a distribución, utilización ou copia destes textos, fotografías, gráficos, ilustracións, deseños, logos e deseños de páxinas, a non ser que se conte cunha autorización expresa da empresa editora GARHERVE S.L.

O Internauta poderá ver todos os textos, fotografías, gráficos, ilustracións, etc. e ademais poderá imprimilos, copialos ou almacenalos parcial ou totalmente no disco duro do seu ordenador sempre que o uso destes elementos sexa exclusivamente persoal e privado. Calquera outra utilizacióncon fins comerciais é constitutiva de delicto contra a propiedade intelectual.

En ningún caso e baixo ningunha circunstancia os contidos da website www.osil.info poderán ser imprimidos, copiados, almacenados parcial ou totalmente para crear bases de datos (sexan de imaxe ou texto) utilizadas a posteriori con fins persoais ou comerciais.

Esta website contén textos, imaxes, ilustracións, gráficos, logos e deseños debidamente autorizados polos seus autores que non poden ser copiados, alterados ou distribuídos, a non ser que se conte cunha expresa autorización dos mesmos.

GARHERVE S.L. resérvase o dereito a emprender calquera acción legal contra calquera usuario que vulnere estes principios.

 1. USO CORRECTO DESTE SITIO WEB

O Usuario comprométese a empregar o Web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei e co presente Aviso Legal, así mesmo cos bos costumes e orde público. Do mesmo xeito, o Usuarioobrígase a non empregar o Web e os servizos que se presten a través del

 • con fins ou efectos ilícitos
 • contrarios ao contido do presente Aviso Legal
 • conperxuizo a intereses ou dereitos de terceiros
 • de xeito que poida danar, mermar ou inutilizar a páxina web ou seus servizos
 • impedir o normal goce da Web por outros Usuarios.

O compromiso por parte do Usuario abrangue tamén non destruír, alterar, inutilizar ou, de calqueira outra forma, causar danos aos datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen na presente Web.

O Usuario comprométese a non obstaculizar o aceso de outros usuarios ao servizo de aceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos que o OSIL.INFO presta este servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros en ditos sistemas.

O Usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos do OSIL.INFO ou de terceiros.

 1. AMBITOS E REGULAMENTO DA RESPONSABILIDADE LEGAL

5.1. Responsabilidade polo uso desta Web

O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuizos que poida causar polo emprego desta web, quedandoo OSIL.INFO, os seus responsables, a empresa GARHERVE S.L. e empregados, exonerados de calqera clase de responsabilidade que se puidera derivar polas accións do Usuario.

O OSIL.INFO empregará todos os medios e esforzos necesarios para facilitar unha información actualizada e axustada á realidade nesta web, non obstante, o OSIL.INFO non asumen ingunha garantía en relación coa ausencia de erros, ou de posibles inexactitudes e/ou omisións en ningún dos contidos accesibles a través desta Web.

O Usuario é o único responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras personas contra o OSIL.INFO baseadas no emprego do Usuario da Web. No seu caso, o Usuario asumirá cantos gastos, custes e indemnizacións sexan imputados ao OSIL.INFOcon motivo de tales reclamacións ou accións legais.

5.2. Responsabilidade polo funcionamiento da Web

O OSIL.INFO exclúe toda responsabilidade que se poidera derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, averías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas ao OSIL.INFO.

Asemade, o OSIL.INFO tamén exclúe calquera responsabilidade que poideraderivarse por retrasos ou bloqueos no funcionamento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobrecarga nas liñas telefónicas ou en Internet, así coma de danos causados por terceiras personas mediante intromisións ilexítimas fóra do control do OSIL.INFO.

O OSIL.INFO non asume a culpa por que algúnservizos non poidan funcionar correctamente no navegador do dispositivo do USUARIO. É responsabilidade do propio USUARIO actualizar os seus sistemas ou os compoñentes que se precisen.

O OSIL.INFO está facultado para suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidade á Web con motivo de operacións de mantemento, actualización ou mellora.

5.3. Responsabilidad por enlaces

Os enlaces existentes poden conducir ao USUARIO a outras Web xestionadas por terceiros.

O OSIL.INFO declina calquera responsabilidade respecto

 • á información que se atopefóra da Web, xa que a función dos enlacesque aparecen é informar ao USUARIO da existencia doutras fontes de información sobre un tema concreto.
 • ao correcto funcionamento de tales enlaces
 • ao resultado obtido a través de ditos enlaces
 • á veracidade e legalidade do contido ou información á que se poidaacceder
 • aos prexuízos que poida sufrir o USUARIO en virtude da información atopada na Web enlazada.
 1. POLÍTICA RESPECTO AOS DATOS PERSONAIS OBTIDOS A TRAVÉS DA WEB

6.1. A través de formularios

Sen prexuízo do previsto no indicado en cada un dos formularios da Web, cando o USUARIO facilite os seus datos de carácter persoal está autorizando expresamente ao OSIL.INFO ao tratamento dos seus Datos Persoais para as finalidades que nos mesmos se indiquen. O OSIL.INFO incorporará os datos facilitados polo Usuario nun ficheiro titularidade do mesmo debidamente comunicado á Axencia de Protección de Datos.

En nome da empresa se tratará a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en GARHERVE S.L. estamos tratando os seus datos persoais polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos personais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a sua supresión cando os datos xa non sexan necesarios.

O USUARIO ou o seu representante poderán exercer os seus dereitos de aceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante solicitude escrita e asinada dirixida ao enderezo do OSIL.INFO.

6.2. A través de Cookies

Este Web emprega cookies. As cookies son pequenos arquivos de datos que se xeran no ordenador do USUARIO e que nos permiten coñecer a seguinte información:

 • A data e hora da última visita á nosa web por parte do USUARIO.
 • Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso a áreas restrinxidas.
 • O identidficador encriptado do usuario na nosa Base de Datos.
 • O nome de acceso do USUARIO
 • A data do Servidor e data local do cliente

O usuario ten a opción de impedir a xeración de cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu programa Navegador.

6.3. Confidencialidad

O OSIL.INFO comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardarlos de forma confidencial e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta en todo momento do estado da tecnoloxía.

 1. OBSERVACIONES DEL USUARIO

O USUARIO garante que a información, material, contidos ou observacións que non sexan os seus propios datos persoais e que sexan facilitados ao OSIL.INFO a través da Web, non infrinxen os dereitos da propiedade intelectual ou industrial de terceiros, nin ningunha outra disposición legal.

A información, materiais, contidos ou observacións que o Usuario facilite ao TITULAR DA WEB consideraranse non confidenciais, reservándose o OSIL.INFO o dereito a usalas da forma que considere máis axeitada.

 1. MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS DE USO

O OSIL.INFO resérvase o dereito a modificar, desenvolver ou actualizar en calquera momento e sen previa notificación, as condicións de uso da presente Web. O USUARIO quedará  brigado automaticamente pola scondicións de uso que se atopen vixentes nese intre no que acceda á Web, polo que deberá ler periodicamente ditas condicións de uso.

 1. LEXISLACIÓN APLICABLE E COMPETENCIA XURISDICCIONAL

GARHERVE S.L. perseguirá o incumprimento das condicións expostas ou calquera outro uso indebido dos contidos da súa páxina web co exercicio de todas as accións civís e penais que estean no seu dereito.

Asemade, a empresa editora resérvase o dereito de copiar, alterar, allear, transmitir, publicar ou despregar calquera contido enviado ao portal. O anterior presupón que a empresa editora ha de exercer os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos mesmos.

Tódalas controversias ou reclamacións xurdidas da interpretación ou execución do presente Aviso Legal rexiranse pola lexislación estatal (España) ou Autonómica (Galiza), e someteranse á xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de Ourense.

 

Política de privacidade e Protección de Datos

Antes de comezar a utilizar os nosos servizos, recomendámosche ler atentamente este documento, xa que cada vez que uses un servizo que nos proporciona ou tes que acceder a calquera tipo de información que polas súas características permítenos identificarche, co teu nome e apelidos, correo electrónico, enderezo, número de teléfono, etc. (en adiante, “Datos persoais”), xa sexa para navegar por el, facer uso de determinadas funcionalidades, estará baixo a aplicación desta Política de privacidade e os seus termos e condicións de uso en vigor en calquera momento, deberías revisar devandito textos para verificar que esteas satisfeito con eles.

Se non fornece a información indicada como obrigatoria, pode significar que non podemos xestionar o seu rexistro como usuario e non pode darlle o servizo.

O usuario garante que a información proporcionada sexa verdadeira, precisa, completa e actualizada, sendo responsábel por calquera dano ou perda, directa ou indirecta que se poida producir como consecuencia do incumprimento desta obriga. No caso de que os datos facilitados pertenzan a un terceiro, o usuario garante que informou ao devandito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos ao xornal para os fins indicados:

RESPONSABLE

A persoa responsable do tratamento dos seus datos persoais é GARHERVE S.L., cuxos datos identificativos son:

Denominación social: GARHERVE S.L.
NIF:                  B-32215329
Dir. postal:       Periodico O SIL – Apartado de correos nº 73
32300 – O Barco de Valdeorras (Ourense)
Teléfono:          988347012
Fax:                  988347287
e-mail:             redaccion@osil.info

PROPÓSITO

– Xestionar o acceso, uso e rexistro como usuario do sitio web.
– Porse en contacto por correo electrónico, chamadas telefónicas, SMS ou outros medios electrónicos de comunicación equivalentes, en relación coas comunicacións informativas e accións relacionadas co noso servizo.
– Responder ás solicitudes feitas polo usuario, a través das canles do servizo de usuario (formularios de contacto, correo electrónico, fax …)
– Xestionar os pagamentos aos que ten dereito de acordo coas condicións de uso. Por iso, o usuario acepta que GARHERVE S.L. xestiona os pagamentos coas entidades financeiras que o usuario especifica, dándolles os datos necesarios.
– Xestionar o envío de información sobre os servizos adquiridos.
– Xestionar os servizos contratados polos usuarios no nivel contabilidade fiscal.

O usuario coñece e acepta que a participación nesta páxina e recibir os nosos servizos está necesariamente condicionada á aceptación total de todos os fins indicados anteriormente con respecto aos seus datos persoais. Se o usuario non acepta ningún propósito, debe absterse de usar esta páxina e os nosos servizos.

LEXITIMACIÓN

GARHERVE S.L. atópase lexitimizada para levar a cabo o tratamento de datos persoais sobre a base de que cando o usuario verifica a mediante a caixa de aceptación a de lectura e dita aceptación da política de privacidade, integrada na recollida de datos, concedendo o seu consentimento, inequivocamente, gratuíta e revocable para tratar os seus datos persoais tanto por parte nosa como de terceiros indicados na nosa política de privacidade para os fins descritos neste documento.

Existen obrigacións legais que requiren o tratamento de datos persoais, de acordo cos servizos prestados. A base legal para o tratamento de datos persoais dos Usuarios e / ou Clientes por GARHERVE S.L. reside no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RGPD).

DESTINATARIOS

As informacións persoais dos usuarios poden ser comunicadas aos seguintes destinatarios:

– Entidades financeiras para recibir os pagamentos aos que ten dereito.
– Asesoramento tributario para xestionar os servizos empresariais dos usuarios no nivel contabilidade fiscal.
– Empresas que pertencen aos sectores acordadas co cliente para que poidan mantelo informado, mesmo por medios electrónicos, dos seus produtos, servizos e novas. Todos eles asinaron acordos de tratamento de datos persoais que limitan o seu tratamento aos fins do servizo e sempre baixo as medidas de seguridade establecidas pola normativa vixente.
– Organismos públicos e autoridades públicas competentes. Para evitar o abuso de servizos ou as actividades fraudulentas nos portais.

DEREITOS DOS INTERESADOS

O usuario pode exercitar antes de GARHERVE S.L. os dereitos de acceso, rectificación ou supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade.

O Usuario pode exercer calquera dos dereitos previamente comunicados, enviando un correo electrónico que indique claramente o dereito exercido, a GARHERVE S.L. correo electrónico: redaccion@osil.info ou enviando unha carta asinada dirixida a: Dpto. Tramamento de datos Apartado de correos nº 73, 32300 – O Barco de Valdeorras (Ourense), adxuntando en ámbolos casos unha copia do DNI ou pasaporte e da documentación que, no seu caso, acredite a petición.

Para asegurar o tratamento fiel e transparente dos seus datos persoais, GARHERVE S.L. informa que non está suxeito á obriga de nomear o Delegado de Protección de Datos. Non obstante, se tes algunha dúbida sobre os teus dereitos ou sobre como facelas, podes contactar connosco no correo electrónico redaccion@osil.info, Dpto. de Tratamento de datos.

DATOS DE MENORES DE IDADE

GARHERVE S.L. non trata datos de menores idade, ainda así o envío de datos persoais a través deste sitio web por parte de usuarios menores de 14 anos requirirá, en todos os casos, o consentimento expreso dos seus pais ou titores enviando tal autorización xunto cunha copia dun documento de identidade á dirección de correo electrónico redaccion@osil.info. Os usuarios de 14 anos ou máis solicitaremos directamente co menor os seus datos co seu consentimiento expreso, e sendo expresada nunha lingua que sexa de fácil comprensión para o menor en todos os casos.

GARHERVE S.L. comprométese a que nunca poderá obter do menor información sobre os demais membros da familia.

DATOS PERSOAIS DE TERCEIROS

No caso de que nos proporcione Datos Persoais de terceiros, vostede é o responsable de ter informado e obtido o seu consentimento para ser provisto para os fins indicados nos apartados correspondentes desta Política de Privacidade e Cookies. Tamén garante que a información proporcionada sexa precisa e actualizada e sexa responsable de calquera dano ou perda directa ou indirecta que se poida producir como consecuencia do incumprimento desta obriga.

PRAZOS DE CONSERVACIÓN DOS DATOS PERSONAIS

Gardaremos os seus datos persoais mentres permaneza no noso usuario, xa que os necesitamos para prestarlle os servizos da compañía.

Se a súa relación coa compañía acaba, os seus datos serán cancelados. Non obstante, debemos mantelos durante o tempo necesario para cumprir as distintas obrigas legais e no caso de que fosen solicitadas por un xuíz ou tribunal ou por unha autoridade administrativa ou pola formulación, exercicio e defensa das reclamacións. Durante este tempo de conservación, non utilizaremos os teus datos para ningún propósito distinto dos mencionados e, unha vez que os prazos de conservación legal e os prazos de prescrición aplicables en cada caso finalicen, borraremos os teus datos persoais definitivamente.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

Na actualidade, só se contemplan transferencias a países que teñen unha lei de protección de datos comparable á RGPD.

DATOS DE NAVEGACIÓN

Desde o momento en que o visitante acceda ao noso sitio web, a súa dirección de Internet (IP), así como calquera outra información enviada polo seu navegador, podería rexistrarse nos nosos servidores. Como resultado, o usuario deixa un rastro do enderezo IP e doutros datos, polo que cada solicitude, consulta, visita ou chamada a un elemento dun sitio web podería estar rexistrada. Non obstante, a información é anónima (non identifican o nome e apelidos do usuario) e só se utilizará para fins internos como estatísticas, para manter un seguimento do acceso ao sitio web e mellorar a experiencia do usuario.

A través de cookies, podemos almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou o seu equipo e, de acordo coa información que conteñen e coa forma en que utilizan o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.

SEGURIDADE

En GARHERVE S.L. tomamos todas as medidas á nosa disposición para evitar ataques cibernéticos. Non obstante, se existe un incumprimento na nosa seguridade que afecta aos seus datos persoais, informariamos á Axencia Española de Protección de Datos que nos axude a xestionar o incidente e se a situación é grave.

CONTACTO CON GARHERVE S.L. – XORNAL O SIL

Os datos que nos proporcionan a través do enderezo de correo electrónico que aparece como enderezo de contacto no sitio web ou a través dos números de teléfono de contacto, serán utilizados para que poidamos poñernos en contacto con vostede e resolver calquera dúbida que teña. En calquera caso, a non ser que nos autorice anteriormente, utilizarase para outros fins.

ACTUALIZACIÓN DA POLÍTICA

Esta política actualizouse segundo os requisitos da normativa comunitaria para a protección de datos persoais, o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo eo Consello do 27 de abril de 2016 (RGPD). Respecto á protección de datos das persoas físicas no tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Así mesmo, informámoslle de que esta política pode modificarse debido a cambios nos requisitos establecidos pola lexislación vixente en cada momento, por decisións xudiciais, así como por cambios no desempeño e estratexia comercial de GARHERVE S.L., para o que se recomenda consulta-lo cada vez que use o servizo. 

COOKIES

Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visita case calquera páxina web. A súa utilidade é que a web pode recordar a súa visita cando volva navegar na páxina. As cookies adoitan almacenar información de carácter técnico, preferencias persoais, personalización de contido, estatísticas de uso, enlaces a redes sociais, acceso a contas de usuario, etc. O obxectivo da cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sen cookies, os servizos ofrecidos por calquera páxina serían reducidos significativamente. Se desexa consultar máis información sobre as cookies, o que almacenan, como eliminalos, desactivalos, etc., vaia a esta ligazón.

COOKIES UTILIZADAS NESTE SITIO WEB

Seguindo as pautas da Axencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso das cookies feitas por este sitio web co fin de informarlle o máis preciso posible.

Este sitio web utiliza cookies propias:

As cookies de sesións, para garantir que os usuarios son accesos por humanos e non automatizadas. Deste xeito, o spam é combatido.

Este sitio web utiliza as seguinte cookies de terceiros:

Servizo de análise web Google Analytics. O proveedor é Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EE. UU.

Google Analytics usa as chamadas “cookies”. Estes son ficheiros de texto que se almacenan no ordenador e permiten unha análise do uso do sitio por vostede. A información xerada pola cookie sobre o uso deste sitio web xeralmente transmítese a un servidor de Google en EE.UU. e almacénase alí.

Pode evitar que Google Analytics recolecte os seus datos premendo na seguinte ligazón. Engádese unha cookie de exclusión que impide a obtención dos seus datos en futuras visitas a este sitio web: deshabilita Google Analytics.

Para obter máis información sobre como xestionar os datos de usuario en Google Analytics, consulte a Política de privacidade de Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

O noso sitio web utiliza plug-ins na páxina de YouTube coa tecnoloxía de Google. O operador do sitio web é YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, EUA. UU. Cando visita un dos nosos sitios complementos de YouTube, estará conectado a servidores de YouTube. Indica ao servidor de YouTube cal das nosas páxinas visitou. Se iniciou sesión na súa conta de YouTube, YouTube permítelle asociar o seu comportamento de navegación directamente co seu perfil persoal. Pode evitar isto pechando a sesión da súa conta de YouTube. Para obter máis información sobre como xestionar os datos do usuario, consulte a Política de privacidade de YouTube en:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Redes sociais: Cada rede social de terceiro que asociamos na web (P. Ex. Facebook) utiliza as súas propias cookies para que poida facer clic nos botóns do tipo Me gusta ou Compartir.

DESACTIVACIÓN OU ELIMINACIÓN DE COOKIES

En calquera momento pode exercitar o seu dereito de desactivar ou eliminar as cookies deste sitio web. Estas accións realízanse de forma diferente en función do navegador que estás a usar. Aquí tes unha guía rápida para os navegadores máis populares.

NOTAS ADICIONAIS

Tampouco este sitio web nin os seus representantes legais son responsables do contido ou a veracidade das políticas de privacidade que terán os terceiros mencionados nesta política de cookies.

Os navegadores web son as ferramentas encargadas de almacenar cookies e desde este lugar debe exercer o seu dereito de eliminar ou desactivar. Tampouco este sitio web nin os seus representantes legais poden garantir a correcta ou incorrecta manipulación de cookies por parte dos buscadores mencionados anteriormente.

Nalgúns casos é necesario instalar cookies para que o navegador non esqueza a súa decisión de non aceptar.

Para calquera dúbida ou consulta sobre esta política de cookies, non dubide en contactar connosco a través da sección de contacto.

Back to top button