OurenseÚltima hora

Preséntanse os borradores dos Plans Hidrolóxicos para o período 2022-27

A nova planificación permitirá "priorizar mellor os usos da auga, xestionar as grandes avenidas e secas, e definir uns caudais ecolóxicos que aseguren a protección das augas e os seus ecosistemas", segundo o Ministerio

A ministra para a Transición Ecolóxica durante a presentación.

 

A vicepresidenta e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribeira, presentaba esta mañá os borradores dos Plans Hidrolóxicos do terceiro ciclo, para o período 2022-2027, unha ferramenta clave que permitirá abordar a xestión da auga en España durante o próximos seis anos, en liña cos principios e estratexias do Pacto Verde Europeo e cos obxectivos de adaptación ao cambio climático.

“O noso país xa está a experimentar serias alteracións do réxime hídrico e as previsións a medio e longo prazo alertan dunha redución da dispoñibilidade de auga, do aumento das superficies áridas ou semiáridas e dunha maior frecuencia e intensidade de fenómenos extremos”, lembrou a vicepresidenta. “Neste contexto, os Plans Hidrolóxicos non poden seguir avalando prácticas do pasado que nos conduciron á sobreexplotación dos acuíferos, a contaminación das masas de auga e a deterioración dos nosos ríos”, engadiu.

A nova planificación, que inicia hoxe a súa fase de consulta pública, permitirá priorizar mellor os usos da auga, xestionar as grandes avenidas e secas, e definir uns caudais ecolóxicos que aseguren a protección das augas e os seus ecosistemas, cun claro cambio de tendencia na xestión deste recurso.

Así mesmo, os Plans teñen o obxectivo de reducir as presións que soportan as masas de auga, mellorar os sistemas de depuración, fomentar o aforro de auga e a reutilización e atender as demandas de auga de maneira que sexan compatibles co seu bo estado, o que permitirá asegurar a calidade e cantidade do recurso.

Acorde cos escenarios de menor dispoñibilidade de auga, unha das novidades dos Plans é que conteñen medidas concretas de adaptación ao cambio climático para cada demarcación, en coherencia coas directrices establecidas pola nova Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética e do Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático ( PNACC 2021-2030).

En grandes cifras globais, máis complexas cando se descende á escala dos múltiples factores a considerar na planificación hidrolóxica e da gran variabilidade xeográfica, a redución na dispoñibilidade de auga para os distintos usos aconsella exporse diminucións da utilización da auga da orde do 5% para 2030 e do 15% para 2050.

 

 

Caudais ecolóxicos e seguridade hídrica

A nova planificación hidrolóxica identifica os principais problemas aos que se enfronta cada demarcación hidrográfica e as potenciais solucións. Neste sentido, os Plans apostan pola recuperación de acuíferos e por un impulso decidido da Estratexia Nacional de Restauración de Ríos, que permita reverter a súa deterioración hidromorfológico e xestionar o risco de inundación.

Os Plans tamén mostran avances importantes na determinación das necesidades hídricas de lagos e humidais: os 54 casos considerados nos plans do segundo ciclo ascenden a 123 nesta última revisión. Tamén a definición e implementación do réxime de caudais ecolóxicos dos nosos ríos: o número de masas contempladas aumenta de forma moi notable de 170 a 405 masas.

Nas masas de auga subterránea en mal estado cuantitativo, exponse medidas que permitan reducir as extraccións, mediante substitución de bombeos de augas subterráneas por superficiais e, alí onde non sexa suficiente, exponse restricións ao uso da auga subterránea. Para cumprir estes obxectivos, a revisión do terceiro ciclo inclúe o desenvolvemento dun Plan de Acción sobre Augas Subterráneas.

No que se refire ao impulso da seguridade hídrica, a nova planificación pretende mellorar as garantías de subministración, o que dará maior protagonismo á desalación e á reutilización como fórmulas para equilibrar a oferta coas demandas, sobre todo nos territorios que sofren tensión hídrica. Tamén busca a adecuación das infraestruturas públicas, no que xa se deron avances: o pasado mes de abril, o Goberno aprobou un Real Decreto polo que se definiron as novas normas técnicas de seguridade para as presas e os seus encoros.

Atención a zonas protexidas

Así mesmo, os Plans prestan especial atención ás zonas protexidas: establecen obxectivos de protección de hábitats e especies (Rede Natura 2000) e de loita contra as especies invasoras, e promoven a figura das Reservas Hidrolóxicas, cunha proposta de inclusión de novas reservas naturais fluviais, e tamén reservas lacustres e subterráneas.

En particular, propoñen solucións aos problemas que poñen en perigo a saúde de ecosistemas de alto valor ecolóxico, como son os casos do Delta do Ebro, o Mar Menor, Doñana, os humidais da Mancha ou A Albufera.

Depuración

Tamén se contemplan actuacións en materia de depuración de verteduras urbanas e de reutilización, baixo o soporte técnico e de gobernanza que se estableceu a través do Plan Nacional de Depuración, Saneamento, Eficiencia, Aforro e Reutilización (Plan DSEAR), co propósito de alcanzar o pleno cumprimento das obrigacións marcadas pola Comisión Europea.

Outro dos principais problemas identificados é a contaminación difusa producida por nitratos de orixe agraria. Neste sentido, o MITECO está a traballar na redacción dun proxecto de Real Decreto que nos dotará das ferramentas adecuadas para poñer freo a esta contaminación.

Para conseguir todos estes obxectivos, os Plans Hidrolóxicos expoñen uns Programas de medidas realistas e racionais, pero ambiciosos, e centrados en alcanzar en 2027 os obxectivos ambientais establecidos pola Directiva Marco da auga, co compromiso de todas as administracións competentes.

Investimentos

O investimento total provisionalmente programada para o sexenio 2022-2027 aproxímase aos 21.000 millóns de euros. Dese importe, 8.000 millóns executaraos a Administración Xeral do Estado (AGE): a Dirección Xeral da auga, as Confederacións Hidrográficas e as Sociedades Estatais. “Un esforzo investidor sen precedentes que marcará un antes e un despois na gobernanza da auga no noso país”, manifestou Teresa Ribeira.

Pola súa banda, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ( PRTR) contribuirá en gran medida ao desenvolvemento das actuacións previstas. En concreto, investiranse 1.700 millóns de euros no próximos tres anos en tres grandes frontes: o impulso do saneamento, depuración, reutilización e seguridade das infraestruturas (650 millóns); a restauración dos ecosistemas fluviais, a recuperación de acuíferos e a mitigación do risco de inundacións (800 millóns); e a transición dixital no sector da auga (250 millóns).

Artigos relacionados

Back to top button