En portadaÚltima hora

O Barco abordará en pleno actualizar o Imposto de Bens Inmobles (IBI)

"Para os bens de natureza urbana o tipo de gravame será do 0,6190% , para os de natureza rústica será do 0,75%, e para os bens de características especiais será do 1,3%", tal e como adianta o grupo de goberno municipal

Casa do Concello do Barco./ Foto: A.R.

 

O alcalde do Barco, Alfredo García, presentou hoxe á Comisión Especial de Contas municipal
unha proposta para derrogar ou imposto sobre ou incremento de valor dous terreos de natureza urbana (plusvalías), ao considerar que a súa aplicación resulta moi complexa, tanto para contribuínte como para a propia administración. “O Concello ten que aplicar de xeito constante modificacións normativas neste imposto, dedicando persoal e recursos para a súa liquidación. A súa derrogación suporá un descenso nos ingresos do Concello, pero tamén lograrase mellorar a eficacia e a eficiencia na xestión municipal, que poderá dedicar vos seus recursos a outras cuestións”, aseguran dende o Concello do Barco.

Na mesma comisión presentouse unha proposta para a modificación do Imposto de Bens Inmobles coa que se pretende subir este imposto. Deste xeito búscase “actualizar ou tipo de gravame atendendo á realidade económica actual. A actualización do tipo de gravame fundaméntase na necesidade dunha correcta prestación dos servizos, o que fai preciso que o ente local dispoña dous recursos económicos dous que poda dispor, estando obrigado a adoptar as medidas necesarias non caso de que a corporación sufra minoración nalgunha dás súas fontes de ingresos. Dado que se proporá ao pleno a derrogación da ordenanza fiscal da plusvalía, o que suporá baixar os ingresos, e que actualmente se está a experimentar un incremento dous prezos debido ás subidas xeneralizadas na maioría dous servizos e produtos, faise necesaria esta actualización. Para os bens de natureza urbana o tipo de gravame será do 0,6190% , para os de natureza rústica será do 0,75%, e para os bens de características especiais será do 1,3%”, tal e como adianta o grupo de goberno municipal.

Por outra banda, na comisión abordábase introducir bonificacións que fomenten a instalación de sistemas para ou aproveitamento eléctrico dá enerxía solar. “Ao ofrecer unha bonificación non IBI a aqueles propietarios de vivendas que instalen placas solares, o Concello pretende alentar aos residentes e ás empresas para adoptar tecnoloxías verdes e avanzadas, ou que tamén poidan contribuír ao desenvolvemento tecnolóxico e á innovación na comunidade”.

Así, na modificación que se pretende introducir para establecer bonificacións,”a instalación de sistemas de aproveitamento eléctrico da enerxía solar fotovoltaica para autoconsumo estará bonificada, coa exección de como máximo o 50% dá cota íntegra do imposto durante vos tres anos seguintes ao de concesión dá bonificación, cun máximo anual de 250 euros de bonificación, para os bens inmobles –tanto non caso de vivendas individuais como non de edificios en altura co varios veciños- xa construídos nos que se instalen por primeira vez sistemas para o aproveitamento eléctrico dá enerxía solar fotovoltaica para autoconsumo”, segundo o Concello.

Artigos relacionados

Back to top button